@tuan1982,@cadic.vn,@1stga có thể hướng dẫn em mod đồng hồ 3 kim được không.

nghĩa oppo