dùng x-plore và root xplorer có chuyển đc h h+ qua bên phải cột sóng không? nếu đc xin chỉ giúp :d